Koučování a vzdělávání

Článek

Co by se změnilo, kdyby školy zahrnuly do své praxe i koučování? Obohatily by se studijní výsledky a schopnosti žáků? Zanechalo by koučování stopu i na přístupu pedagogů a ředitelů škol ke vzdělávání dětí? I když spolupráce koučů a škol není častá, některé české i zahraniční školy koučování studentů nebo pracovníků vyzkoušely. Jaké měly zkušenosti?  

Dobré koučování přispívá k rozvoji osobnosti, podporuje schopnost učit se a odhaluje nevyužitý potenciál. Jedná se o nedirektivní formu individuální podpory, kdy kouč dává klientovi prostor rozvinout vlastní nápady a myšlenky, a to aniž by mu radil, jak dojít ke správnému řešení problémů – to nechává na koučovaném, protože jen on sám se dokáže nejlépe orientovat ve svých velkých životních tématech. 

Co všechno získají žácí i učitelé díky koučování?

Výzkum projektu Growth Coaching, který se spolupráci koučů a škol v anglicky mluvících zemích věnuje už několik let, ukazuje, že díky koučování dokáží studenti i učitelé dosáhnout vytyčených cílů. Kromě toho získají i další schopnosti – vybudují si silnější odolnost a sebedůvěru, naučí se lépe naslouchat druhým a komunikovat, zlepší své vystupování na akademické půdě a zvýší se jim emoční inteligence. Navíc se ze životů studentů i učitelů vytratí pocity beznaděje, se kterými se ve školním prostředí někteří často setkávají, a celkově zlepší kvalitu svého života.

Co dalšího může přinést koučování pedagogům nebo ředitelům škol?

Podle výsledků výzkumu Growth Coaching dokáží učitelé díky osvojení dovedností koučů své studenty více podporovat, lépe si ve třídě utváří vůdčí postavení, efektivněji předávají své znalosti, úspěšněji propojují vzdělávací instituce s komunitami žáků nebo studentů a zlepšují své pedagogické výsledky.


Ředitelům škol může kouč pomoci k rozvíjení školy, pokud se ale sám ředitel rozhodne stát se koučem nebo využívat alespoň některé koučovací techniky, může takové dovednosti využít k proměně atmosféry školy skrze pedagogy i další pracovníky – například podnítit kreativitu, touhu po zlepšování a zesílit pocit sounáležitosti s kolegy. 

Jak posouvá koučování žáky a studenty?

Žáci a studenti základních a středních škol, kam v rámci projektu pravidelně docházeli kouči, ocenili, že dostali prostor pro přemýšlení o svých schopnostech – ne pouze rady. Získali lepší představu o tom, na co se zaměřit, a dokonce se jim zlepšily i známky, protože si uvědomili svou motivaci se učit a důležitost vzdělání a školních výsledků. 

Žáci základních škol podle výsledků projektu Growth Coaching získali silnější pocit zodpovědnosti za své vzdělání, chuť se učit a schopnost soustředit se na probíranou látku. Většina dotázaných žáků také měla pocit, že dokáže klást hlubší otázky a hlouběji se orientovat v daném tématu. Studenti australské střední školy po půlroční spolupráci s kouči uvedli, že si díky koučování dokázali lépe vytyčit své cíle; cesty, jak jich dosáhnout; a vyhodnotit, zda se jim jejich naplnění daří.

„Díky schůzkám s kouči jsem si udělala jasno v tom, co bych chtěla po škole dělat. Kromě toho jsem se naučila lépe organizovat svůj čas a komunikovat,“ shrnula studentka střední školy přínosy schůzek s koučem z australského Growth Coaching. Další studentka zase ocenila, že si mohla o svém budoucím směřování popovídat s někým nezúčastněným, „chyběl mi někdo naprosto nezapojený do mého života, kdo by měl čas mě poslouchat.” Kromě toho ocenila, že se zlepšila v komunikaci s lidmi. 

Věděli jste, že …

.. koučování “jako moderní metoda rozvoje osobnosti” se dokonce v minulosti objevilo i v materiálech Metodického portálu RVP (Rámcového vzdělávacího programu), který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy? 

×

    Kontakt

    Mám zájem o informační balíček, tady je můj kontakt: